Utagawa Kuniyoshi - Seichû gishi den

De Zevenenveertig Loyale Samurai